ZAŁACZNIK Nr 1

PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA OGÓLNEGO DLA

KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

I. Założenia ogólne

1. W programie szkolenia powinny być uwzględnione, w proporcjach zalecanych programami

szkolenia, zajęcia teoretyczne (wykłady i seminaria) oraz zajęcia praktyczne (ćwiczenia w

terenie, wycieczki szkoleniowe).

2. W programie szkolenia należy przewidzieć praktyki polegające na samodzielnym

przeprowadzeniu, pod kierunkiem instruktora, od 2 do 5 wycieczek.

II. Program szkolenia

 

Lp.

Przedmiot

Zakres tematyczny przedmiotu

Minimalna

ilość

godzin

WYKŁADOWCY

 1

            2

                             3

         4

                5

1.

Historia Polski

Podstawowe wiadomości z historii Polski

 

          8

mgr Violetta

Sajdak – Ruda

2.

Geografia

turystyczna Polski

Ogólna charakterystyka położenia geograficznego i środowiska przyrodniczego. Krainy geograficzne i

krajobrazy Polski, naturalne i przekształcone. Ogólna charakterystyka gospodarki Polski i zagadnienia

demograficzne. Podział administracyjny.

Charakterystyka ważniejszych regionów turystycznych.

Mniejszości narodowe i religie

 

 

          8

 

mgr

Sławomir Jaszczuk

3.

Historia kultury w

Polsce

Historia architektury w Polsce. Charakterystyczne cechy poszczególnych stylów architektonicznych w ich

rozwoju historycznym, rozmieszczenie obiektów reprezentujących poszczególne style na mapie zabytków. Najważniejsze muzea polskie. Zabytki piśmiennictwa polskiego w zbiorach muzealnych.

Najciekawsze dzieła malarstwa europejskiego w polskich zbiorach muzealnych. Malarstwo polskie -

główne kierunki i przedstawiciele. Współczesna sztuka polska w zbiorach muzealnych. Ochrona dóbr kultury,

jej formy prawne i organizacyjne. Kultura i sztuka ludowa. Główne regiony etnograficzne

 

 

          8

 

mgr

Krzysztof Czyżewski

4.

Ochrona przyrody

i środowiska w

Polsce

Podstawy programowe i prawne ochrony przyrody. Formy ochrony przyrody w Polsce. Krajowy system obszarów chronionych, międzynarodowe formy i

systemy obszarów chronionych w Polsce. Zagrożenia środowiska przyrodniczego, w tym związane z zagospodarowaniem i ruchem turystycznym. Podstawowe pojęcia ekologii. Różnorodność biologiczna Polski - podstawowe

pojęcia, stan, zagrożenia. Zasady ruchu turystycznego w lasach i na obszarach chronionych, bezpieczeństwo

przeciwpożarowe w lasach. Formy (rodzaje) turystyki sprzyjające ochronie i zrównoważonemu ubytkowaniu

środowiska przyrodniczego

 

 

          6

 

 

 

mgr

Franciszek Bielecki

5.

Turystyka w

Polsce

Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki wg terminologii Światowej Organizacji Turystyki. Wartości społeczne, zdrowotne, wychowawcze i gospodarcze turystyki. Podstawowe pojęcia z zakresu krajoznawstwa. Pionierzy turystyki i krajoznawstwa. Zarys historii turystyki w Polsce na tle krajów europejskich. Organizacja turystyki w Polsce:

administracja rządowa i samorządowa, organizacje społeczne, izby gospodarcze, przedsiębiorstwa i biura turystyczne. Historia i organizacja przewodnictwa

turystycznego

 

 

 

 

         4

 

mgr

Sławomir Jaszczuk

6.

Metodyka i etyka

przewodnictwa

Ogólne zasady

bezpieczenstwa

Kultura osobista, etyka i moralność przewodnika. Kultura uprawiania turystyki. Słowo jako narzędzie

pracy przewodnika. Opanowanie języka polskiego i jego kultura, słownictwo, przykłady najczęstszych błędów językowych. Posługiwanie się mikrofonem w autokarze, pomieszczeniu zamkniętym i na wolnym

powietrzu. Oprowadzanie grupy wycieczkowej w terenie otwartym i w pomieszczeniach zamkniętych, ze

szczególnym uwzględnieniem obiektów sakralnych, muzealnych, cmentarzy i miejsc martyrologii. Problematyka wycieczek szkolnych, oddziaływanie

wychowawcze na dzieci i młodzież. Oprowadzanie wycieczek osób niepełnosprawnych. Ogólne zasady

bezpieczeństwa w prowadzeniu wycieczek. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach i

zachorowaniach, reanimacja, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złaman. Skład podstawowej apteczki

 

 

 

 

          6

 

mgr

Franciszek Bielecki

7.

Podstawowe

przepisy prawne w

turystyce

Ustawa o usługach turystycznych. Umowy w turystyce, ich rodzaje, prawa i obowiązki stron. Umowy biur podróży z klientami. Stosunek prawny przewodnik

uczestnik wycieczki. Podstawy prawne zatrudniania przewodników (umowa o prace, umowa o dzieło, umowa zlecenia). Odpowiedzialność prawna

przewodnika: karna, cywilna i służbowa. Przepisy związane z ruchem osobowym: meldunkowe, celne, graniczne i drogowe. Ubezpieczenia turystyczne

    

 

 

 

           6

 

mgr

Lucyna Szafraniec

8.

Wybrane

zagadnienia z

psychologii i

socjologii

Psychologia i socjologia grupy wycieczkowej. Przewodnik jako kierownik zespołu. Opis pożądanej

sylwetki, cech psychofizycznych i walorów osobistych przewodnika. Zasady organizacji i kierowania zespołami ludzkimi, systemy komunikacji, grupy

nieformalne. Psychologia młodzieży. Znużenie fizyczne i psychiczne, sposoby zapobiegania. Metody rozwiązywania konfliktów w grupie turystycznej oraz

zapobiegania i likwidacji negatywnych zjawisk występujących w turystyce. Kształtowanie postaw proekologicznych u organizatorów i uczestników ruchu

turystycznego

 

 

 

 

 

 

           4

 

Mgr Marzena

Mamak – Zdanecka

 

 

 

 

                            OGÓLEM

        50